Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท.
17 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าะรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน พ.ศ. 2561
17 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
13 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.
11 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย หนังสือแจ้งบัญชีตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
11 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.
11 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ส่งไฟล์ข้อมูลบัญชีตรวจสอบข้อมูลกาารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี พ.ศ.2559
06 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต เดือน มิ.ย. 61
06 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
06 ก.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการไตรมาส 4

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th