Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ต.ค. ให้แก่ อปท.
20 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบ 60 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิก เงินทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
16 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการฯ ปีงบฯ 61 ของเทศบาล
16 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการฯ ปีงบฯ 61 ของอบต.
16 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
15 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชุมปลัดเทศบาล เพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560
15 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลาออกของ พนง.เทศบาล/ พนง. อบต. และลูกจ้างประจำ
15 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าการศึกษาบุตร ไตรมาส 1
15 พ.ย. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ปี 61 งวดที่ 1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th