Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ย. 2561
ถึง
16 พ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ สถจ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
16 พ.ย. 2561
ถึง
16 พ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ สถจ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24 ต.ค. 2561
ถึง
24 ต.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
20 เม.ย. 2561
ถึง
20 เม.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถจ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2561
10 เม.ย. 2561
ถึง
10 เม.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 มี.ค. 2561
ถึง
13 มี.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
13 มี.ค. 2561
ถึง
13 มี.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ
13 มี.ค. 2561
ถึง
13 มี.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
27 ก.พ. 2561
ถึง
06 มี.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ทต.ห้วยซ้อ
27 ก.พ. 2561
ถึง
06 มี.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 5 โครงการ ทต.ห้วยซ้อ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th